top of page

Náš Etický kódex

Tento etický kódex upravuje a predstavuje základné hodnoty a povinnosti realitných maklérov a realitnej kancelárie MERKUR reality, s.r.o. (ďalej len „Kancelária“), pri poskytovaní služieb spojených najmä so sprostredkovaním predaja a prenájmu nehnuteľností a s tým súvisiacim poradenstvom a službami.

Realitný maklér:

 1. prispieva k dobrému menu Kancelárie svojim odborným, individuálne svedomitým konaním, vystupuje slušne a diskrétne  a zachováva si jasné vzťahy vrátane informácii voči tretích osôb;

 2. neznižuje vážnosť kancelárie u verejnosti a klientov, dôsledne dbá o to, aby Kancelária bola videná a chápaná ako kvalitná, profesionálna a uznávaná v oblasti poskytovania realitných služieb;

 3. poskytuje služby za odmenu súlade s príslušnou zmluvou a s dodržaním zásady výšky odmeny obvyklej pre daný druh služby;

 4. nie je oprávnený vo svojom mene alebo na svoj účet uzatvoriť zmluvu rezervačnú, sprostredkovateľskú či potvrdenie odborného charakteru, ani akúkoľvek dohodu o prijatí odmeny, či provízie. Uvedené sa vždy deje pod hlavičkou kancelárie, a v príslušných dokumentoch ale môže byť realitný maklér uvedený ako osoba poverená alebo splnomocnená za kanceláriu;

 5. nepoužíva podvodné alebo  klamlivé praktiky, nevyvíja konanie, ktoré by smerovalo k získaniu neoprávneného, prospechu, či výhody

 6. ak je to možné a vhodné, vždy výhradne so súhlasom klienta, dohodne a označí nehnuteľnosť použitím identifikátorov Kancelárie  (plachta s logom, tabuľa a pod.). Označenie vykoná na vhodnom mieste a vhodným spôsobom s cieľom informovať potencionálnych klientov o predaji alebo prenájme nehnuteľnosti;

 7. zúčastňuje sa školení a vzdelávacích aktivít zabezpečovaných kanceláriou za účelom neustáleho udržiavania a prehlbovania odbornej kvalifikácie, a tým zaistenia najvyššej možnej kvality poskytovaných služieb,

 8. akceptovanie a dodržiavanie tohto etického kódexu je jednou z podmienok spolupráce realitného makléra a Kancelárie.

Etický kódex bol Kanceláriou  naposledy aktualizovaný dňa 01.01.2023.

Realitná kancelária:

Dodržuje všetky všeobecné záväzné a právne predpisy Slovenskej republiky: 

 1. poskytuje svoje služby s odbornou, profesionálnou a individuálnou starostlivosťou, v súlade s platnými právnymi predpismi, obchodnou etikou a dobrými mravmi tak, aby klienti realitnej kancelárie neboli uvedení do omylu a neutrpeli žiadnu majetkovú alebo nemajetkovú stratu;

 2. chráni osobné i majetkové záujmy klientov a zaobchádzajú so všetkými stranami obchodného prípadu a kontaktu podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Konajú voči klientom, ostatným osobám a medzi sebou vždy na základe zásad úcty, čestnosti a odbornosti;

 3. pristupuje k stranám obchodného prípadu a k všetkým potencionálnym klientom na základe princípu  rovnosti, a teda bez rozdielu pohlavia, rasy, národnosti, vierovyznania, veku, spoločenského postavenia a sexuálnej orientácie;

 4. starostlivo nakladá s dokladmi, ktoré im boli zverené, chránia ich pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zničením a urobí všetky potrebné opatrenia na ich ochranu pred nepovolanými osobami;

 5. vybavuje agendu a plnia svoje záväzky  načas, bez zbytočných časových prieťahov a v dohodnutých  termínoch. V prípade, že sa vyskytnú skutočnosti objektívne brániace dodržaniu tejto zásady, vhodným spôsobom zabezpečí vybavenie záležitosti v najskoršom možnom termíne;

 6. zachováva mlčanlivosť, nezverejňuje osobné údaje a majetkové pomery klientov, nezverejňuje  údaje a iné skutočnosti  vzťahujúce  sa k obchodnému prípadu a dodržiava povinnosť zachovávať o týchto údajoch mlčanlivosť, s výnimkou zákonom  predpísaného a povoleného použitia a s výnimkou informácií a skutočností verejne prístupných a známych;

 7. úplne a pravdivo informuje účastníkov obchodného prípadu o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa pri uskutočňovaní obchodného prípadu dozvedia. Pri rokovaní sa vyvaruje zatajovaniu, manipulovaniu, zveličovaniu alebo skresľovaniu, nepodsúvajú  svoj názor a ponecháva klientovi slobodnú voľbu a rozhodnutie na základe všetkých poskytnutých a dostupných informácií;

 8. neposkytuje svojim klientom poradenstvo a informácie, ktoré sú mimo rámca ich odbornej spôsobilosti. Pokiaľ si to charakter služby alebo informácie vyžaduje, zabezpečí spoluprácu odborníka v danej problematike (advokát, súdny znalec, architekt, statik, finančný poradca a pod.).

 9. v rámci marketingovej propagácie konkrétnej nehnuteľnosti je poskytovaný štandard, individuálna dohoda o vyššom objeme výdavkov do reklamy môže byť odsúhlasená a investovaná výhradne na základe dohody.

bottom of page